Ir al contenido principal

BLOQUES DE CONTENIDOS / CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 1R CICLE ESO (1r / 2n i 3r ESO)


Bloque 1. Expresión plástica 

Este bloque se tiene que tratar durante todo el curso ya que es la base de toda la educación plástica y visual. Elementos y conceptos como, o son las bases sobre las cuales se sustenta esta asignatura y, por lo tanto, se pueden trabajar también color línea textura los demás bloquesde contenidos de forma transversal.
 

Bloque 2. Comunicación audiovisual
 

El bloque 2 pone a prueba los alumnos y su percepción de las imágenes que los rodean. En el mundo actual, la imagen como medio de expresión está presente en todos los ámbitos (cómic, fotografía artística o publicitaria, señales viales...) y los alumnos tienen que entender el significado de cada uno y lo tiene que aprender a utilizar para la propia producción de imágenes. Es esencial en este bloque que los alumnos tengan acceso a las TIC.
 

Bloque 3. Dibujo técnico

En este bloque el alumno se inicia en el dibujo técnico, base de estudios como la ingeniería, la arquitectura o el diseño. Se tratan temas como los diferentes sistemas de proyección o la geometría básica. Además del vocabulario y el uso de los diferentes utensilios específicos de este bloque, los alumnos también tienen que aplicar la estética en los diferentes proyectos.


CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 1r ESO

Es qualificarà seguint els següents criteris:
 • Assolir els conceptes treballats. (fins a 4 punts)
 • Presentació: puntualitat, procediments, netedat i polidesa del treball. (fins a 4 punts)
 • Actitud i comportament correcte; ser responsable en portar i tenir cura del seu propi material; respectar el mobiliari i el material de l'aula; acceptació de les normes de convivència; etc. (fins a 2 punts)2n /  3r  ESO
 • Es corregiran els exercicis presentats i es comentaran amb l’alumne amb informació sobre allò que se cercava i orientacions diverses, així com possibilitat per millorar-lo.
 • Es valorarà fonamentalment la netedat, exactitud i puntualitat en l’entrega de treballs, la participació en treballs de grup, i per tant se valorarà la consecució dels objectius a través dels continguts.
 • S’avaluaran els continguts: conceptes, procediments i actituds de cada exercici que es realitzi durant aquest curs amb una nota de l’1 al 10 procurant valorar amb una mitja ponderada el treball i aprofitament de l’alumne, tenint en compte els tres apartats.
 • La nota global de cada avaluació serà la mitjana de les notes dels punts 1 i 2 dels criteris d’avaluació.
 • L’actitud formarà part de la nota, entenent que és necessària una actitud positiva i adequada de cara a superar l’assignatura. El fet de tenir negatius suposarà una baixa nota d’actitud però, a més, si hi ha hagut faltes que suposin avisos dins classe, es baixarà un punt més de la nota final de l’avaluació. Els negatius seran notes individuals diàries posades respecte al treball a classe, el comportament i tenir el material adient per fer les activitats.
 • Els exercicis s’han de lliurar el dia establert. Tots els exercicis lliurats fora del termini previst injustificadament s’avaluaran però no pujaran del 5 com a nota més alta.
 • Si es copia a un examen o es presenten treballs fets per una altra persona, serà motiu per a susprendre l’avaluació corresponent.
 • Per a aprovar l’assignatura és imprescindible haver presentat tots els treballs, procurant sempre la millor presentació d’aquests treballs.
 • No es pot canviar una data d’examen. Només es podrà repetir en el cas de la presentació d’un justificant mèdic.
 • La nota final del curs (part conceptual) serà la mitjana de les notes de les tres avaluacions, valorant molt el procés d'ensenyament-aprenentatge i l'evolució del alumne. En aquest concepte compta molt l'actitud de l'alumne cap a l'assignatura, els treballs i les dificultats trobades durant la feina diària.
 • Per aprovar el curs, les avaluacions i els exercicis s’ha de treure una nota mínima de 4,5 (SUFICIENT) de la part conceptual i tenir una actitud adequada. Per aprovar cada avaluació s’ha de tenir tots els exercicis fets i entregats, amb una nota mitjana de 5. Abans del final de cada avaluació es donarà la data de lliurament d’exercicis (exercicis pendents, recuperacions, exercicis fora de termini i exercicis per pujar notes), aquesta data serà irrevocable.

Comentarios

Entradas populares de este blog

FIGURAS IMPOSIBLES

FIGURAS IMPOSIBLES

ENLACES A LOS BLOGS DE 3º ESO